Aktivnosti projekta Ja sam promjena - VOLONTIRAM!
VOLek BLOGek
Blog
ponedjeljak, kolovoz 24, 2015
Projekt „Ja sam promjena – VOLONTIRAM!“ odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2014./2015.  u iznosu od 50 000 kuna.

Projekt je trajao od 1.listopada 2014. do 25. kolovoza 2015. godine. Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice, a partneri u projektu Koprivničko-križevačka županija, OŠ „Koprivnički Ivanec“ i Općina Koprivnički Ivanec.

U projektu je sudjelovalo oko  3 000 sudionika.

U svrhu praćenja planiranih ciljeva, radionica i aktivnosti sastavljen je Tim za vrednovanje koji su činila 3 člana: Petra Korenjak, Monika Matijaško i Nenad Međimorec. Tim je imao zadatak osmisliti dokumente za vrednovanje i analizirati dobivene informacije, procijeniti zadovoljsto korisnika i uspješnost projekta te sastaviti završno izvješće.

Provedeno je 11 aktivnosti na 11 različitih lokacija:

1. Zajedno za zajednicu, 25.10.2014. u  Vatrogasnom domu u Kunovcu

2. Recital „Govorim ti srcem“ , 4.11.2014. u dvorani COOR „Podravsko sunce“ u Koprivnici

3. Radionica „ SuPER“ , 20.2.2015. u OŠ „Koprivnički Ivanec“ u Koprivničkom Ivancu

4. Volontiram – profitiram, 8.4.2015. u dvorani COOR „Podravsko sunce“ u Koprivnici

5. Info točka, 10.4.2015. u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica u zgradi Domoljub u Koprivnici

6. Dobro biram – volontiram, 11.4.2015. u zgradi Županije Koprivničko-križevačke i  ispred Gradske tržnice u Koprivnici

7. I ja sam za ples, 12.3.2015. u Domu mladih u Koprivnici

8. „Tko je CHEF?“ , 19.5.2015. u  Vatrogasnom domu u Kunovcu

9. Paralaonica – VOLONTIRAONICA, 8.6.2015. u OŠ „Koprivnički Ivanec“ u Koprivničkom Ivancu

10. Edukativno putovanje u kraj Mate Lovraka, 13.6.2015. u Velikom Grđevcu i Daruvaru

11. Zavolontirajmo se, 6. 7. 2015. u kinu Velebit i Muzeju grada Koprivnice


Aktivnosti projekta redovito su se pratile i objavljivale na službenoj stranici Udruge „Bolje sutra“ grada Koprivnice i facebook stranici Udruge, službenoj stranici OŠ „Koprivnički Ivanec“,  službenoj stranici Općine Koprivnički Ivanec, službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije i radio emisiji „Bolje sutra“ na Radio Glas Podravine, radio emisiji „Danas za bolje sutra“ Radio Drave, izjave na Radio Koprivnici (RKC), SrceTV-u, VTV-u i HRT-u.

Važno je za istaknuti kako su se pojedine aktivnosti pratile na službenom blogu Projekta, tzv. VOLek BLOGek-u na četiri jezika – hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom. Pratila se posjećenost bloga te je očekivano najviše posjetitelja bilo iz Hrvatske (66,3%), a zanimljivo je istaknuti ostale države:  SAD-a (26,7%), Albanije (3%), Južne Koreje (2%) i ostalih.

Prema dobivenim rezultatima koje su se vrednovale 62% učenika izjasnilo se kako bi jednog dana htjeli postati volonteri Udruge (dok su ostali bili neodlučni), a 85% učenika (sudionika) aktivnosti je radionice ocijenilo je ocjenom odličan.

Statističko izvješće facebook stranice Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice od 1. listopada 2014. do 1. kolovoza 2015. ukazuje kako su aktivnosti kroz cijelo vrijeme projekta praćene ne samo u Hrvatskoj i susjednim državama (Srbija, BiH, Slovenija, Austrija), nego i u prekooceanskim državama (Meksiko, SAD), ali i na susjednom kontinentu – Aziji (Indonezija). Prikupljene su 332 oznake „sviđa mi se“ objavljenih sadržaja (prije svega fotografija).

Primijećeno je kako su djeca nižih razreda već prilično senzibilizirana za različitost svake vrste jer su već u vrtiću prošla slične radionice čime se isplativost i važnost održavanja ovakvih aktivnosti dodatno potvrdila.

Povećala se osvještenost o potrebama osoba s invaliditetom i preprekama na koje nailaze u svakodnevnom životu na što ukazuje zadnja radionica „Zavolontirajmo se“ gdje je 86% sudionika predložilo ugradnju rampe ili lifta za osobe s invaliditetom u javne institucije, a vjerujemo da će ti isti mladi u budućnosti aktivno voditi promjene u lokalnoj zajednici kroz volonterski rad.

Sudionici projekta su kroz provedene aktivnosti dobili uvid kako je volonterstvo važno i potrebno, ali prije svega da se ništa ne može usporediti s osjećajem zadovoljstva koji ostaje trajno u nama kad pomažemo jedni drugima, bez obzira na naše sličnosti i različitosti. Najveća vrijednost bila je interakcija učenika i članova Udruge, međusobno bolje upoznavanje i učenje preuzimanja odgovornosti i brige za druge osobe.

 

Voditeljica Tima za vrednovanje

Monika Matijaško

volekblogek @ 23:40 |Komentiraj | Komentari: 0
The project "I am the change – I VOLUNTEER!" was approved by the Ministry of Science, Education and Sports in the contest for the award of grants to associations in the field of non-formal education in the school year 2014/2015 in the amount of 50,000 kuna.

The project lasted from October 1st 2014 to August 25th 2015. The project leader is the The Association of Persons with Disabilities "Better Tomorrow" of the city of Koprivnica, and the partners were Koprivnica-Križevci County, Elementary school Koprivnički Ivanec and Municipality Koprivnički Ivanec.

The project was attended by about 3,000 participants.

In order to monitor planned objectives, activities and workshops an evaluation team was assembled. It consisted of three members: Petra Korenjak, Monika Matijaško and Nenad Međimorec. The team's tasks were to design documents for evaluating and analyzing the obtained information, to evaluate the satisfaction of users and the success of the project and to prepare the final report.

11 activities in 11 different locations were conducted:

 

1 “Together for the community”, October 25th 2014 in the Fire station in Kunovec

2 Recital, “I'm telling you with my heart”, November 4th 2014 in the hall of COOR “Podravsko sunce” in Koprivnica

3 Workshop “SuPER”, February 20th at the Elementary school Koprivnički Ivanec in Koprivnički Ivanec

4 “I volunteer - I profit”, April 8th, 2015 in the hall COOR “Podravsko sunce” in Koprivnica

5 “Info point”, April 10th 2015 at the Open University in “Domoljub” in Koprivnica

6 “I pick well - I volunteer”, April 11th 2015 in the building of the Koprivnica-Križevci County and in front of the City Market in Koprivnica

7 “I would like to dance, too”, March 12th 2015 in the Koprivnica Youth center

8. Who is the Chef?”, May 19th 2015 in the Fire station in Kunovec

9 “Parlaonica – VOLONTIRAONICA”, June 8th 2015 at the Elementary school Koprivnički Ivanec in Koprivnički Ivanec

10 Educational trip to birth place of Mato Lovrak, June 13th 2015 in Veliki Grđevac and Daruvar

11 “Let’s volunteer”, July 6th 2015 in the theater “Velebit” and the Museum of the City of Koprivnica

 

Project activities were regularly monitored and published on the official website of the Association "Better tomorrow" and Facebook page of the Association, the official website of the elementary school Koprivnički Ivanec, the official website of the Municipality of Koprivnički Ivanec, the official website of Koprivnica-Križevci County and the radio show "A Better Tomorrow" on Radio Glas Podravine, radio show "Today for a Better Tomorrow" on Radio Drava, statements on Radio Koprivnica (RKC), SrceTV, VTV and HRT.

It is important to point out that some of the activities were also followed on the official blog of the Project, so-called VOLek BLOGek, in four languages - Croatian, English, German and French. The attendance of the blog was monitored and as was expected, most of the visitors were from Croatia (66.3%), but it is interesting to point out other countries: the USA (26.7%), Albania (3%), South Korea (2%) and others.

 

The results show that 62% of students reported that they would like to become volunteers of the Association one day (the rest were undecided), and 85% of students (participants of the activities) rated the workshops as excellent.

Statistical report of the Association's facebook site from October 1st 2014 to August 1st, 2015 indicates that the activities of the project were followed all the time, not only in Croatia and neighboring countries (Serbia, Bosnia, Slovenia, Austria ), but also in overseas countries (Mexico, USA), and even on the neighboring continent - Asia (Indonesia). 332 likes of the content were collected (especially photos).

It has been noticed that children in lower grades are already rather sensitive to the diversity of every kind because they have already passed similar workshop in kindergarten. This further confirmed cost effectiveness and the importance of holding such activities.

The awareness of the needs of persons with disabilities and the obstacles they encounter in their daily lives was increased, as it was indicated by the last workshop "Zavolontirajmo se" where 86% of the participants proposed the installation of ramps or lifts for the disabled in public institutions, and we believe that these same young people will actively manage changes in the local community through volunteer work in the future.

Through implemented activities, the participants of the project got a glimpse of how volunteering is important and necessary, but above all that nothing can compare with the feeling of satisfaction that remains permanently in us when we help each other, regardless of our differences and similarities. The highest value was the interaction of students and members of the Association, each better acquainted and learn to assume responsibility and caring for others.

Head of the Evaluation team

Monika Matijaško

volekblogek @ 23:33 |Komentiraj | Komentari: 0
Le projet "Je suis un changement – JE SUIS BÉNÉVOLE!" a été approuvé par le Ministère des sciences, de l'enseignement et du sport au Concours de la remise des subventions pour les projets des associations dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement hors des institutions dans l'année scolaire 2014./15. de 50 000 kunas.

Le projet a duré du 1er octobre 2014 au 25 août 2015. Le porteur du projet est l'Association des personnes avec handicap ˝Un lendemain meilleur˝ de la ville de Koprivnica et les partenaires du projet sont  le Comitat de Koprivnica-Križevci, l'École primaire Koprivnički Ivanec et la Commune Koprivnički Ivanec.

3000 personnes ont participé dans ce projet.

Dans le but de suivre les objectifs planifiés, les ateliers et les activités, on a crée l'Équipe d'évaluation faite de 3 membres: Petar Korenjak, Monika Matijaško i Nenad Međimorec. L'Équipe a eu la tâche de créer les documents de l'évaluation et d'analyser les information reçues, d'estimer la satisfaction des usagers et le succès du projet ainsi que faire le dernier compte rendu.

11    ctivités ont été réalisées sur les 11 différents endroits:

1. Ensemble pour la communauté, 25/10/2014 dans la Caserne des pompiers à Kunovec

2. Récital " Je te parle avec le coeur", 04/11/2014 dans la salle COOR "Podravsko sunce" à Koprivnica

3. Atelier "SuPER", 20/02/2015 dans l'école OŠ "Koprivnički Ivanec" à Koprivnički Ivanec

4. Je bénévole – je profite, 08/04/2015 dans la salle COOR "Podravsko sunce" à Koprivnica

5. Info point, 10/04/2015 dans Institut ouvert –populaire de Koprivnica (Pučko otvoreno učilište Koprivnica) dans le bâtiment  Patriote (Domoljub) à Koprivnica

6. Je choisis bien – je bénévole, 11/04/2015 dans le bâtiment du Comitat de Koprivnica-Križevci et devant le Marché de ville à Koprivnica

7. Moi aussi, je suis pour la danse, 12/03/2015 dans la Maison des jeunes à Koprivnica

8. "Qui est LE CHEF?", 19/05/2015 dans la Caserne des pompiers à Kunovec

9. Atelier parole – ATELIER BÉNÉVOLE, 08/06/2015 dans l'école OŠ "Koprivnički Ivanec" à Koprinički Ivanec

10. Le voyage éducatif dans la région de Mato Lovrak (écrivain croate pour les jeunes), 13/06/2015 à Veliki Grđevac et Daruvar

11. Bénévolons-nous, 06/07/2015 dans le cinéma Velebit et le Musée de la ville de Koprivnica

Les activités du projet ont été régulièrement suivies et publiées sur le site officiel de l'Association "Un lendemain meilleur" de la ville de Koprivnica et sur la page Facebook de l'Association, sur les sites officiels de l'école OŠ "Koprivnički Ivanec", de la Commune Koprivnički Ivanec, du Commitat de Koprivnica-Križevci, dans l'émission de radio "Un lendemain meilleur" à la Radio Voix de Podravina (Radio Glas Podravine), dans l'émission de radio "Aujourd'hui pour un lendemain meilleur" de la Radio Drava, dans les reportages à la Radio Koprivnica (RKC),  Coeur TV (Srce TV), VTV et HRT.

Il est important de souligner que certaines activités ont été suivies sur le blog officiel du Projet, soi-disant VOLek BLOGek en quatre langues – le croate, l'anglais, l'allemand et le français. On a suivi la visite du blog. Comme attendu il y avait une majorité de visiteurs de la Croatie (66,3%) et il est intéressant de souligner les autres pays: les États-Unis (26,7%), l'Albanie (3%), la Corée du Sud (2%) et d'autres.

D'après les résultats reçus qui ont été évalués, 62% des élèves ont déclaré qu'un jour ils voudraient devenir volontaires de l'Association (tandis que les autres ont été indécis) et 85% des élèves (participants) ont évalué les activités de l'atelier par la note excellente.

Le compte rendu statistique de le page Facebook de l'Association des personnes avec handicap ˝Un lendemain meilleur˝ de la ville de Koprivnica du 1er octobre 2014 au 1er août 2015 montre que les activités ont été suivies tout l'été pas seulement en Croatie et les pays voisins (la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Slovénie, l'Autriche) mais aussi dans les pays d'outre-mer (le Mexique, les États-Unis) et sur le continent voisin – l'Asie (l'Indonésie). On a collecté 332 signes "j'aime" sur les contenus publiés (avant tout sur les photos).

On a remarqué l'éveil sur les besoins des personnes avec handicap et les obstacles qu' ils rencontrent  dans leur vie quotidienne dont le dernier atelier "Bénévolons-nous" prévient. Là 86% des participants ont proposé l'installation de la rampe ou l'ascenseur dans les institutions publiques pour les personnes avec handicap. On croit que ces mêmes jeunes géreront  activement les changements dans la communauté locale à travers le travail volontaire dans l'avenir.

À travers des activités les participants du projet ont pris conscience de l'importance et de la nécessité du volontariat, mais avant tout que rien ne peut être comparé au sentiment de satisfaction qui reste pour toujours en nous quand on aide les uns les autres sans égard à nos ressemblances et différences. Les plus grandes valeurs étaient l'interaction des élèves et des membres de l'Association, la meilleure connaissance mutuelle, l'apprentissage d'assumer la responsabilité et le soin envers les autres personnes.

 

                                                                                             Animatrice de l'Équipe de l'évaluation

                                                                                                    Monika Matijaško

volekblogek @ 23:31 |Komentiraj | Komentari: 0
Das Projekt „ Ich bin die Veränderung – ICH VOLONTIERE!“  wurde vom Ministerium für Bildung und Sport an einem Wettbewerb für Finanzzuweisungen an Vereine im Bereich der außerinstitutionellen Bildung im Schuljahr 2014/2015 in Höhe von 50 000 Kuna genehmigt.

Das Projekt dauerte vom 1. Oktober 2014 bis zum 25. August 2015. Der  Projektträger ist der Verein von Menschen mit Behinderungen „Ein besseres Morgen“ der Stadt Koprivnica und die Partner des Projektes sind die Gespanschaft Koprivničko- križevačka, die Hauptschule Koprivnički Ivanec und die Gemeinde Koprivnički Ivanec.

Im  Projekt machten rund um 3 000 Teilnehmer mit.

Mit dem Zweck zur Beobachtung der planierten Ziele, Workshops und Aktivitäten wurde ein aus drei Mitgliedern bestehendes Bewertungsteam  erstellt: Petra Korenjak, Monika Matijaško und Nenad Međimorec. Das Team hatte die Aufgabe Dokumente zur Bewertung zu entwerfen und die erhaltenen Informationen zu analysieren, die Zufriedenheit der Nutzer und die Effiziens des Projektes  einzuschätzen und  einen Abschlussbericht zu erstellt.

Durchgeführt wurden 11 Aktivitäten auf 11 verschiedenen Standorten:

1. Zusammen für die Gemeinde, 25.10.2014 im Feuerwehrhaus in Kunovec

2. Das Rezital „Ich spreche dir mit dem  Herz“, 4.11.2014 in der Halle COOR  “Podravsko sunce“ in Koprivnica

3. Workshop „SuPER“, 20.2.2015 in der Hauptschule“ Koprivnički Ivanec“ in Koprivnički Ivanec

4. Ich volontiere – ich profitiere, 8.4.2015 in der Halle COOR „Podravsko sunce“ in Koprivnica

5. Info Punkt, 10.4.2015 in der Volkshochschule Koprivnica im Gebäude Domoljub in Koprivnica

6. Ich wähle gut – ich volontiere, 11.4.2015 im Gebäude der Gespanschaft Koprivničko- križevačka und  vor dem Stadtmarkt in Koprivnica

7. Und ICH bin für Tanz, 12.3.2015 im Jugendzentrum in Koprivnica

8. „Wer ist der CHEF?“, 19.5.2015 im  Feuerwehrhaus  in Kunovec

9. Sprechraum – VOLONTIERRAUM,  8.6.2015 in der  Hauptschule „Koprivnički Ivanec“ in Koprivnički Ivanec

10. Eine fortbildende Reise in die Gegend von Mato Lovrak, 13.6.2015  in Veliki Grđevac und Daruvar

11. Volontieren wir uns um, 6.7.2015 im Kino Velebit und Museum der Stadt Koprivnica

 

Die Aktivitäten des Projektes wurden regelmäßig verfolgt und auf der offiziellen Seite des Vereines „Ein besseres Morgen“ der Stadt Koprivnica und der Facebook Seite des Vereines, der offiziellen Seite der Hauptschule „Koprivnički Ivanec“, der offiziellen Seite der Gemeinde Koprivnički Ivanec , der offiziellen Seite der Gespanschaft Koprivničko- križevačka und der Rundfunksendung „Besseres Morgen“ des Rundfunks Glas Podravine, der Rundfunksendung „Heute für ein besseres Morgen“  des Rundfunks Drava, Außerungen  im Rundfunk Koprivnica (RKC), SrceTV, VTV und HRT veröffentlicht.

Es ist wichtig zu betonen , dass einige Aktivitäten im  offiziellen Blog des Projektes , den sogenannten VOLek BLOGek auf vier Sprachen- Kroatisch, Englisch, Deutsch und Französisch verfolgt wurden. Verfolgt wurde auch die Besucherzahl des Blogs und wie erwartet gab es die meisten Besucher aus Kroatien (66,3%) und interessant ist es die anderen Länder zu erwähnen: USA (26,7), Albanien (3%), Südkorea (2%) und andere.

Nach den bekommenen und ausgewerteten  Ergebnisen , hatten  sich 62% der  Schüler geäußert, dass sie eines Tages  Volontäre des Vereines werden wollen (die anderen waren unentschlossen) und 85% der Schüler (Teilnehmer) bewerteten die Aktivitäten des Workshops mit der Note ausgezeichnet.

Der statistische Bericht der Facebook Seite  des Vereines „Ein besseres Morgen“  der Stadt Koprivnica weist darauf hin, dass  vom 1.Oktober 2014 bis zum 1.August 2015 die Aktivitäten des Projektes nicht nur in Kroatien und den Nachbarländern (Serbien, Bosnien, Slowenien,Österreich) sondern auch in den transatlantischen Ländern (Mexiko, USA), aber auch auf dem Nachbarkontinent Asien (Indonesien) verfolgt wurden. Es wurden 332 Makierungen „I like“ für die bekanntgegebenen Inhalte (vor allem für Fotos)  gesammelt.

Bemerkt wurde, dass die Kinder der niedrigeren Klassen schon ziemlich sensibilisiert für Verschiedenheiten aller Art sind, da sie schon im Kindergarten änliche Workshops gemacht haben, womit sich die Einbringlichkeit und Bedeutsamkeit der Abhaltung solcher Aktivitäten zusätzlich bestätigt hat.

Vergrößert hat sich das Bewusstsein über die Bedürfnise von Menschen mit Behinderungen und den Hindernisen auf die sie  im Alltag stoßen, worauf der letzte Workshop „Volontieren wir uns um“ hinweist , wo 86% der Teilnehmer den Einbau einer Rampe oder eines Liftes für Menschen mit Behinderungen in öffentlichen Institutionen  vorgeschlagen haben und wir glauben, dass diese gleichen jungen Menschen in der Zukunft aktiv Veränderungen in der lokalen Gemeinde durch Volontärtätigkeiten durchführen werden.

Die Teilnehmer des Projektes haben durch die ausgeführten Aktivitäten einen Einblick bekommen, wie Volontärtätigkeiten wichtig und nötig sind, aber vor allem, dass nichts mit dem Gefühl der Zufriedenheit vergleicht werden kann, wenn wir einander helfen und der dauerhaft in uns bleibt, ohne Hinsicht auf unsere Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten.  Der größte Wert war die Interaktion der Schüler und der Vereinsmitglieder, ein gegenseitiges besseres Kennenlernen und das Lernen zur  Verantwortungsübernahme und Sorge für andere Menschen.

                                                                                                                    Leiterin des Bewertungsteams

                                                                                                                                             Monika Matijaško

volekblogek @ 23:27 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, srpanj 12, 2015
U ponedjeljak, 6. srpnja, realizirana je posljednja u nizu aktivnosti projekta Ja sam promjena – VOLONTIRAM.  Aktivnost su realizirali direktni dionici projekta, učenici OŠ Koprivnički Ivanec  i članovi Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ , grada Koprivnice uz pomoć volontera, indirektnih dionika projekta.

Cilj ove aktivnosti bilo je uočavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, u nekima od javnih ustanova u gradu Koprivnici. Tako je realiziran posjet kinu gdje su svi uočili da je kino arhitektonski pristupačno, no valjalo bi ga unaprijediti tehnologijom za pomoć slijepim i slabovidnim osobama. Nakon odgledanog filma kratkom šetnjom posjećen je Muzej grada Koprivnice kojega su dionici mogli razgledati tek manji dio budući da je arhitektonski uglavnom nepristupačan osobama s invaliditetom. Ovom aktivnošću dionici su stekli primjenjiva znanja o životnim okolnostima s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu,a dakako imali su prilike i unaprijediti glavni cilj projekta, odgoj za volonterizam.

Nositelj projekta Ja sam promjena - VOLONTIRAM je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, partneri u projektu su Osnovna škola Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačka županija, a financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.  

                                              Voditeljica projekta:

                                          Renata Glavica, dipl.uč.mentor

volekblogek @ 21:38 |Komentiraj | Komentari: 0
On Monday, July 6th the last in a series of activities of the project I am the change - I VOLUNTEER was realized. The activity was realized by direct participants of the project, pupils of Elementary school Koprivnički Ivanec and members of the Association of Persons with Disabilities "Better Tomorrow" of the town of Koprivnica, with the help of volunteers, indirect participants of the project.

The objective of this activity was the identification of accessibility for people with disabilities, in some of the public institutions in the city of Koprivnica. A visit to the cinema was realized, where everybody noticed that the theater was accessible architecturally, but it should be enhanced with the technology which would help visually impaired people. After seeing the movie, everybody took a short stroll to the Museum of the City of Koprivnica. Only a small part of the exhibition could be seen because the building is largely inaccessible to people with disabilities. Through this activity the participants gained applicable knowledge about the living conditions which persons with disabilities face in everyday life, and of course had the opportunity to improve the main objective of the project, education for volunteering.

The coordinator of the project I am the change – I VOLUNTEER is the Association of Persons with Disabilities "Better Tomorrow" of the town of Koprivnica, partners in the project are Elementary school Koprivnicki Ivanec, Municipality Koprivnički Ivanec  and Koprivnica-Križevci County, and it is financed by the Ministry of Science, Education and Sports.

                                                                                                          The leader of the project:

                                                                                                          Renata Glavica, teacher-mentor     

volekblogek @ 21:29 |Komentiraj | Komentari: 0
Lundi, le 6 juillet, on a réalisé la dernière de la série des activités du projet Je suis un changement – JE SUIS BÉNÉVOLE.  Cette activité a été réalisé par les participants directs: les élèves de l'École primaire Koprivnički Ivanec et les membres de l'Association des personnes avec handicap "Un lendemain meilleur" de la ville de Koprivnica à l'aide des volontaires: les participants indirects du projet.

Le but de cette activité a été l'observation de l'accessibilité aux personnes avec handicap dans certains des établissements publics dans la ville de Koprivnica.  Ainsi on a réalisé la visite du cinéma où tout le monde a remarqué que le cinéma avait une architecture accessible mais il faudrait l'améliorer par la technologie pour l'aide aux personnes aveugles et malvoyants. Après avoir vu le film, en faisant un petit tour, on a vu le Musée de la ville de Koprivnica dont les participants ont pu visité juste une petite partie puisqu'en général son architecture est inaccessible aux personnes avec handicap. Avec cette activité les participants ont acquis  les connaissances applicables sur les circonstances de vie quotidienne des personnes avec handicap. Et bien sûr ils ont eu l'occasion d'améliorer le but principal du projet: l'éducation pour le volontariat.

Le porteur du projet Je suis un changement – JE SUIS BÉNÉVOLE est l'Association des personnes avec handicap "Un lendemain meilleur" de la ville de Koprivnica, les partenaires du projet sont l'École primaire Koprivnički Ivanec, la Commune Koprivnički Ivanec et le Comitat de Koprivnica-Križevci et le Ministère des sciences, de l'enseignement et du sport le finance.

                                                                                                              Animatrice du projet:

                                                                                                        Renata Glavica, institutrice-mentor

volekblogek @ 21:15 |Komentiraj | Komentari: 0
Am Montag, den 6. Juli, wurde die Vorletzte der Aktivitäten des Projektes Ich bin die Veränderung – ICH VOLONTIERE realisiert. Die Aktivität wurde von den direkten  Teilhabern des Projektes, den Schülern der Hauptschule Koprivnički Ivanec und den Mitgliedern des Vereins „Ein besseres Morgen“,  der Stadt Koprivnica, durch Hilfe der Volontäre, den indirekten Teilhabern des Projektes, realisiert.

Das Ziel dieser Aktivität war es festzustellen ,wie zugänglich einige öffentliche Einrichtungen in der Stadt Koprivnica  für Menschen mit Behinderungn sind. So wurde ein Besuch ins Kino realisiert, wo alle  festgestellt haben, dass es architektonisch zugänglich ist, aber es durch Technologie zur Hilfe für Blinde und Schwachsichtige Menschen weiterentwickelt werden sollte. Nach dem gesehenen Film wurde im kurzen Spaziergang das Museum der Stadt Koprivnica besucht, das die Teilhaber nur teilweise besichtigen konnten da es architektonisch hauptsächlich unzugänglich für Menschen mit Behinderungen ist. Duch diese Aktivität haben  die Teilhaber anwendbare Kenntnisse über die Lebensumstände erworben, mit denen sich Menschen mit Behiderungen alltäglich auseinandersetzen, ebenfalls hatten sie die Gelegenheit das Hauptziel des Projektes, Erziehung zum Volontieren, zu fördern.

Träger des Projektes Ich bin die Veränderung – ICH VOLONTIERE ist der Verein von Menschen mit Behinderungen „Ein besseres Morgen“, der Stadt Koprivnica, die Partner des Projektes sind die  Hauptschule Koprivnički Ivanec, die Gemeinde Koprivnički Ivanec  und  die Koprivničko- križevačka Gespanschaft, finanziert wird es vom Ministerium für Bildung und Sport.

                                                                                                                         Projektleiterin:

Renata Glavica, diplomierte Lehrerin und Mentorin

 

volekblogek @ 21:12 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, svibanj 29, 2015
 

U utorak, 19. svibnja u Društvenom domu u Kunovcu održana je jedna od aktivnosti projekta Ja sam promjena- VOLONTIRAM,  modna revija pod nazivom Tko je CHEF?

Ovom aktivnosti je obilježen Majčin dan i Dan obitelji, ukazano je na važnost majki i očeva u obitelji, ravnopravnosti spolova i obitelji kao temeljnoj jedinici našeg društva.

Na Reviji su se nosili predmeti koji se koriste u kuhinji kao što su pregače, kape, trake i sl. koje je izradila Socijalna zadruga HUMANA NOVA od recikliranog tekstila. Modeli su bili članovi Udruge "Bolje sutra", učenici OŠ Koprivnički Ivanec, mame, tate i bake učenika, zaposlenici Koprivničko-križevačke županije, dužnosnici Općine Koprivnički Ivanec kao i predstavnici partnera u projektu.

Projekt je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra", grada Koprivnice. Partneri u projektu su Koprivničko-križevačka županija, Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Općina Koprivnički Ivanec. Projekt će se provoditi do 25. kolovoza 2015. godine.

Ciljevi projekta su odgoj i obrazovanje za volonterstvo kod osnovnoškolaca i osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji, edukacija o volonterstvu i volonterskom radu djece osnovnoškolskog uzrasta, motiviranje za osobni doprinos razvoja zajednice, poticanje i informiranje korisnika o mogućnostima volontiranja. Specifični ciljevi su proširivanje znanja o volonterstvu i volonterskom radu kod osnovnoškolskog uzrasta te stvaranje uvjeta za volontiranje u zajednici. 

Ova volonterska akcija je ujedno i aktivnost manifestacije Hrvatska volontira koja traje od 18 do 23.svibnja.

Koprivnica, svibanj 2015.

 

 

predsjednica Udruge „Bolje sutra“:

Marija Mraz

voditeljica projekta

Renata Glavica

volekblogek @ 22:08 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, svibanj 28, 2015
On Tuesday, 19th May one of the activities of the project I'm the change I VOLONTEER, was held at the community center in Kunovec. It was a fashion show called Who is the CHEF?

Mother's Day and Family Day were celebrated through this activity, as well as the importance of mothers and fathers in the family, gender equality and the family as the basic unit of our society.

Items used in the kitchen were worn in this fashion show, such as aprons, hats, belts, etc., prepared by the Social Cooperative Humana Nova from recycled textiles. Models of the fashion show were members of the Association "Better Tomorrow", pupils of Primary school Koprivnički Ivanec, mothers, fathers and grandmothers of the pupils, employees of Koprivnica-Križevci County and officials of the Municipality of Koprivnički Ivanec as representatives of the project partners.

The project was approved by the Ministry of Science, Education and Sports in the competition for projects in the field of non-formal education in the school year 2014/2015, by the Ministry of Science, Education and Sport.

The project leader is the Association of Persons with Disabilities "Better Tomorrow" of the city of Koprivnica. Project partners include Koprivnica-Krizevci County, Elementary School Koprivnički Ivanec and the Municipality Koprivnički Ivanec. The project will run until 25th August 2015.

The project objectives are education for volunteering at elementary school children and people with disabilities in Koprivnica, education on volunteering and the voluntary work of children of primary school age, motivation for personal contribution to the development of communities, encouraging and informing the users about the possibilities of volunteering. Specific objectives are to expand knowledge on volunteering and volunteer work with elementary school children, and create the conditions for volunteering in the community.

This voluntary action is also one of the activities of the manifestation Croatia volunteers that lasts from 18th to 23rd May.

 

Koprivnica, May 2015

President of the Association   

Marija Mraz and

the leader of the project   

Renata Glavica

volekblogek @ 19:06 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, svibanj 26, 2015
Mardi 19 mai dans la Salle des fêtes  à Kunovec  a eu lieu une des  activités du projet  Je suis un changement – JE SUIS BÉNÉVOLE, le défilé de mode sous le nom Qui est LE CHEF?  Avec cette activité on a fêté la Fête des Mères et la Fête de la famille. On a montré  l'importance des mères et des pères dans la famille, de l'égalité des sexes et de la famille comme le principal lien de notre société.

Au Défilé on a porté des objets qui s'utilisent dans la cuisine comme les tabliers, les chapeaux, les bandes etc. réalisés en textiles recyclables  par l'Association sociale HUMANA NOVA.  Les mannequins étaient les membres de l'Association  ˝Un lendemain meilleur˝, les élèves  de l'école OŠ Koprivnički Ivanec, les mères, les tantes et les grands-mères des élèves, les employés du Comitat de Koprivnica-Križevci,  les fonctionnaires  de la Commune Koprivnički Ivanec et les représentateur du partenaire du projet.

Le projet a été  approuvé par le Ministère des sciences, de l'enseignement et du sport au Concours de la remise des subventions pour les projets des associations dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement des enfants et des jeunes hors des institutions dans l'année scolaire 2014./15. Le porteur du projet est l'Association des personnes avec handicap ˝Un lendemain meilleur˝ de la ville de Koprivnica. Les partenaires du projet sont  le Comitat de Koprivnica-Križevci, l'École primaire Koprivnički Ivanec et la Commune Koprivnički Ivanec. Le projet durera jusqu'au 25 août 2015.

Les objectifs principaux du projet sont l'éducation et l'enseignement pour promouvoir le bénévolat aux élèves de l'école primaire et aux personnes avec handicap dans le Comitat de Koprivnica-Križevci, la formation sur le bénévolat et sur le travail bénévole des enfants d'âge scolaire, la motivation à la propre contribution du dévéloppement de la communauté. Inciter et informer les usagers sur les possibilités du travail bénévole. Les objectifs spécifiques sont élargir le savoir sur le bénévolat et sur le travail bénévole chez les enfants d'âge scolaire, créer les conditions pour le travail bénévole dans la communauté.

Cette action bénévole est aussi une activité de la manifestation ˝la Croatie fait du bénévolat˝ qui a lieu du 18 au 23 mai.

À Koprivnica, mai 2015

 Présidente de l'AssociationMarija MrazetAnimatrice du projet

Renata Glavica

volekblogek @ 22:15 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, svibanj 25, 2015
Am Dienstag, den  19. Mai, wurde  im Vereinshaus in Kunovec eine der Aktivitäten des Projektes  Ich bin die Veränderung – ICH VOLONTIERE, eine Modenschau  unter dem Namen Wer ist der Chef? , abgehalten.

Durch diese Aktivität wurde der Muttertag und der Tag der Familie gekennzeichnet. Es  wurde auf die Bedeutsamkeit der Mütter und Väter in der Familie, Gleichberechtigung der Geschlechter und auf die Familie als grundlegende Einheit unserer Gesellschaft  hingewiesen.

Auf der Review wurden Sachen getragen, die in der Küche benutzt werden, wie z.B. Schürzen, Mützen, Bänder und ähnliches, die von der Sozialen Genossenschaf HUMANA NOVA aus wiederverwerteten Textilien erstellt wurden. Models waren die Mitglieder des Vereins „Ein besseres Morgen“, Schüler der Grund-und Hauptschule Koprivnički Ivanec, Mütter, Väter und Omas der Schüler, Beschäftigte des Koprivničko- križevačka Bezirks, Amtsleute der Gemeinde Koprivnički Ivanec wie auch Vertreter  der Projektpartner.

Das Projekt wurde vom Ministerium für Bildung und Sport an einem  Wettbewerb für Finanzzuweisungen an Vereinsprojekte  im Bereich der außerinstitutionellen Bildung von Kindern und Jugendlichen  im Schuljahr 2014/2015  genehmigt. Der  Projektträger ist der Verein von Menschen mit Behinderungen „Ein besseres Morgen“, der Stadt Koprivnica. Die Partner des Projektes sind der Koprivničko- križevačka Bezirk, die Grund-und Hauptschule Koprivnički Ivanec und die Gemeinde Koprivnički Ivanec. Das Projekt wird bis zum 25. August 2015 durchgeführt.

Die Ziele des Projektes sind Erziehung und Bildung für Volontärtätigkeiten bei Hauptschülern und Menschen mit Behinderungen im Koprivničko- križevačka Bezirk,  Fortbildung über Volontärtätigkeiten der Hauptschüler , Motivation zum persönlichen Beitrag bei der Entwicklung der Gemeinde, fördern und informieren des Nutzers über die Möglichkeiten der Volontärtätigkeit. Spezifische Ziele sind die Wissenserweiterung über Volontärtätigkeiten bei Hauptschülern und die Schaffung  von Bedingungen zum volontieren in der Gemeinde.

Diese Volontär -Aktion ist zugleich auch eine Aktivität der Manifestation Kroatien volontiert, die vom 18. bis zum 23. Mai dauert.

Koprivnica, Mai 2015                                                         

 Vorsitzende des Vereins „Ein besseres Morgen“

                                                                                                                   Marija Mraz

                                                                                                                        und

                                                                                                                  Projektleiterin

                                                                                                                Renata Glavica

volekblogek @ 20:32 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, ožujak 24, 2015
U četvrtak, 12. ožujka 2015.g. u Domu mladih u Koprivnici, održana je aktivnost projekta Ja sam promjena – VOLONTIRAM, naziva I JA sam za ples. Spomenuti projekt, odobren je Udruzi osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, na natječaju za projekte u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u šk. godini 2014./2015., Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i za njegovu je provedbu Udruzi dodijeljen iznos od 50 000 kuna.

Aktivnost  je realiziralo 120ak plesača amatera, (članova Udruge, učenika partnerske organizacije OŠ Koprivnički Ivanec, odraslih volontera i dužnosnika Koprivničko-križevačke županije), a sastojala se od spleta plesnih koreografija koje su s vrijednim plesačima uvježbavali, izvoditelj aktivnosti Ano Korenjak i Mihaela Juranić, predstavnica partnera, Općine Koprivnički Ivanec.

Aktivnost I JA sam za ples, kao i cijeli projekt imala je zadaću lokalnoj zajednici predočiti kako u našoj sredini postoji tolerancija prema različitosti, kako svi željni zajedničke dobrobiti bez obzira na to imali poteškoće ili ne, bili mali ili veliki mogu doprinijeti razvoju volonterizma u našoj Županiji.

 


Koprivnica, ožujak 2015.

 

 

predsjednica Udruge „Bolje sutra“:

Marija Mraz

voditeljica projekta

Renata Glavica

 

 
volekblogek @ 08:56 |Komentiraj | Komentari: 0
On Thursday, March 12th, 2015 in the Youth center in Koprivnica, the activity of the project I am the change – I VOLONTEER, called I would like to dance, too was held. The Association of Persons with Disabilities "Better Tomorrow" of the city of Koprivnica had this project approved in the competition for projects in the field of non-formal education in the school year 2014/2015, by the Ministry of Science, Education and Sport, and for its implementation the Association was assigned with the amount of 50 000 kuna.

 

In this activity 120 amateur dancers performed (the Association members, students of the partner organization Elementary School Koprivnički Ivanec, adult volunteers and officials of Koprivnica Križevci County). The activity consisted of a series of dance choreographies that the hardworking dancers practiced under the guidance of Ano Korenjak, the leader of this activity, and Mihaela Juranić, representative of the partner, the Municipality Koprivnički Ivanec.

 

Activity I would like to dance, too, as well as the whole project, had the task of presenting to the local community that in our area there is tolerance for diversity, and those interested in the common good, regardless of their difficulties, age or size, can all contribute to the development of volunteerism in our County.

 

Koprivnica, March 2015

 

 

President of the The Association "Better Tomorrow":

Marija Mraz

and

leader of the project

Renata Glavica

volekblogek @ 08:47 |Komentiraj | Komentari: 0
Jeudi le 12 mars 2015 l'activité ˝MOI AUSSI, je suis pour la danse˝ du projet ˝Je suis un changement – JE SUIS BÉNÉVOLE˝ a eu lieu dans la Maison des jeunes à Koprivnica. Ce projet a été approuvé à l'Association des personnes avec handicap ˝Un lendemain meilleur˝ de la ville de Koprivnica au concours pour les projets du domaine de l'éducation et de l'enseignement hors des institutions dans l'année scolaire 2014/15 du Ministère des sciences, de l'enseignement et du sport et on lui a attribué une somme de 50 000 kunas.

 

Cent vingt  danseurs amateurs ont réalisé cette activité ( les membres de l'Association, les élèves de l'école partenaire OŠ Koprivnički Ivanec, les volontaires adultes et les employés des établissements du Comitat de Koprivnica-Križevci). Elle consistait d'un ensemble de coréographies mises en place avec les danseurs assidus  par  l'animateur de l'activité Ano Korenjak et Mihaela Juranić, la représentatrice du partenaire de Commune Koprivnički Ivanec.

 

L'activité˝ MOI AUSSI, je suis pour la danse˝, ainsi que tout le projet, a eu pour  devoir de présenter à la communauté locale comment la tolérance envers la différence existe dans notre milieu et comment tous ceux désireux du bien-être commun, quelque soit leur taille et leurs difficultés, peuvent contribuer au développement du volontariat dans notre Comitat.

 

À Koprivnica, mars 2015

 

Présidente de l'Association

Marija Mraz

et

Animatrice du projet

Renata Glavica

volekblogek @ 08:43 |Komentiraj | Komentari: 0
Am Donnerstag, den 12. März 2015, im Jugendzentrum in Koprivnica, wurde eine Aktivität des Projekts Ich bin die Veränderung – ICH VOLONTIERE, unter dem Namen Und ICH bin für Tanz, abgehalten. Das genannte Projekt wurde dem Verein von Menschen mit Behinderungen „Ein besseres Morgen“ der Stadt Koprivnica an einem Projektwettbewerb, im Bereich der außerinstitutionellen Bildung im Schuljahr 2014/2015, des Ministeriums für Bildung und Sport, genehmigt und für seine Ausführung wurde dem Verein der Betrag von 50 000 Kuna zugeteilt.

Die Aktivität wurde von rund 120 Amateurtänzern (Vereinsmitgliedern, Schülern der Partnerorganisation Hauptschule Koprivniči Ivanec, Erwachsenen Volontären und Amtsleuten der Koprivničko- križevačka Gespanschaft) realisiert und bestand aus einem Geflecht von Tanzchoreographien, die mit den fleißigen Tänzern Ano Korenjak, Leiter der Aktivität und Mihaela Juranić, Vertreterin der Partner- Gemeinde Koprivnički Ivanec, eingeübt haben.

Die Aktivität Und ICH bin für Tanz, wie auch das ganze Projekt, hatte die Aufgabe der lokalen Gemeinschaft zu zeigen, dass es in unserer Mitte Toleranz für Verschiedenheit gibt, dass alle die das gemeinsame Wohl wünschen, ohne Rücksicht auf das haben sie Beschwerlichkeiten oder nicht, seien sie groß oder klein, zur Entwicklung der Volontär- Tätigkeit in unserer Gespanschaft  beitragen können.

 

Koprivnica, März 2015

Vorsitzende des Vereins „Ein besseres Morgen“

Marija Mraz

und

Projektleiterin

Renata Glavica

volekblogek @ 07:58 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, veljača 28, 2015
U petak, 20. 2. 2015. održana je aktivnost SuPER u OŠ „Koprivnički Ivanec“.

U aktivnosti su sudjelovali učenici prvog i trećeg razreda, uz nadzor učiteljica.

Izvoditeljica je korisnicima kroz interakciju predstavila slikovnicu „Bontončić ili kako svima biti prijatelj“.

Kod djece se nastojala razviti svijest i razumijevanje za različitost svake vrste. Primijećeno je kako su neka djeca već prilično senzibilizirana jer su već u vrtiću prošla slične radionice čime se isplativost i važnost održavanja ovakvih aktivnosti dodatno potvrdila.

Nakon što su se upoznali s načinom ophođenja i reagiranja prema različitima od sebe, djeca su isprobala voziti invalidska kolica i koristiti štake. Zaključili su kako korištenje pomagala nije nimalo jednostavno te uvidjeli važnost međusobne potpore pomaganja i razumijevanja. Po završetku radionice, svi su korisnici ispunili unaprijed pripremljene evaluacijske listiće.

 

                                                                                                                                             Helena Kušenić, prof.

 

 

 
 
volekblogek @ 17:39 |Komentiraj | Komentari: 0
Vendredi, le 20 février 2015 l'activité SuPER a eu lieu à l'école OŠ ˝Koprivnički Ivanec˝.

Les élèves de la troisième et de la quatrième classe (de 9 à 10 ans) ont participé dans les activités sous la surveillance des enseignantes.

 L'animatrice a présenté le livre d'image ˝La Politesse ou comment être ami avec tout le monde˝ par l'interaction. On s'est efforcés à développer la conscience et la compréhension concernant la différence chez les enfants. Il a été remarqué que certains enfants sont assez sensibilisés puisqu'ils ont dèjà eu des ateliers similaires à l'école maternelle ce qui a confirmé l'efficience de ces activités et l'importance de les organiser plus souvent.

Après avoir connu le comportement et  la réaction envers les personnes différentes d'eux-même, les enfants ont essayé de conduire des fauteuils roulants et d'utiliser des béquilles. Ils ont conclu que l'utilisation des dispositifs de soutien n'est pas du tout facile et ils ont compris l'importance de l'entraide et  la compréhension du handicap. À la fin de l'atelier, tous les usagers ont rempli des fiches d'évaluation préparés à l'avance.

 

 

Helena Kušenić, prof.

volekblogek @ 17:19 |Komentiraj | Komentari: 0
On Friday, 20th February 2015, there was an activity called SuPER in elementary school "Koprivnički Ivanec".

Students of first and third grade participated in the activity, under the supervision of their teachers.

The leader of the activity, prof. Helena Kušenić, presented the users with a picture book "Bontončić or how to be a friend to everyone" through interaction. Awareness and understanding of the diversity of all kinds was being developed with the children. It has been noted that some children are already quite sensible because they have been in touch with similar workshops in kindergarten. This confirmed the profitability and importance of holding such activities.

After they were introduced with the way of interaction and reaction to people different than themselves, the children tried to use a wheelchair and crutches. They concluded that the use of aids is not simple at all, and realized the importance of mutual aid, support and understanding. After the workshop, all the beneficiaries fulfilled pre-prepared evaluation sheets.

 

Helena Kušenić, prof.

volekblogek @ 17:07 |Komentiraj | Komentari: 0
Am Freitag, den 20.2.2015, hat die Aktivität SuPER in der Grund-und Hauptschule „Koprivnički Ivanec“ stattgefunden.

An der Aktivität haben die Schüler der ersten und dritten Klasse, unter der Aufsicht der Lehrerinen, teilgenommen.

Die Ausführende hat den Nutzern durch Interaktion das Bilderbuch „Bontončić ili kako svima biti prijatelj“(„Bontončić oder wie man jedem ein Freund sein kann“) vorgestellt.

Man bemühte sich bei den Kindern das Bewußtsein und Verständnis für Verschiedenartigeit zu entwickeln. Es wurde bemerkt, dass einige Kinder schon ziemlich sensibilisiert sind da sie schon im Kindergarten änliche  Workshops gemacht haben, womit sich die Einbringlichkeit  und Wichtigkeit der Abhaltung solcher Aktivitäten zusätzlich bestätigt hat.

Nachdem sie sich mit der Umgangsweise und der Reaktion gegenüber Andersartigkeit bekanntgemacht haben, haben die Kinder versucht  Rollstuhl zu fahren und Krücken zu benutzen. Sie sind zu der Schlußfolgerung gekommen, dass  es gar nicht leicht ist Hilfsmittel zu benutzen und haben die Wichtigkeit der gegenseitigen Unterstützung und Verständnis  eingesehen. Am  Ende des Workshops haben alle Nutzer  die im Voraus vorbereiteten Evaluationsblätter  ausgefüllt.

Helena Kušenić, prof.

volekblogek @ 16:37 |Komentiraj | Komentari: 0